zəngan QIZIL AZERBAYCAN
گلابر زنگان آزربايجان گوزل گزمه-لي يرلري و تاريخي و شيرين توركي ديلي- قلابير- قالا-آيدين زنگانلي
تاريخ : سه شنبه 21 شهریور 1391 | یازار : aydin zenganli
+0 به يه ن BEYƏN

    ياشاسين آذربايجان                      ياشاسين آزادليق

ياشاسين آنا ديليميز

اوغلان آدلاري:

 

***

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

1

آبي

برادر بزرگ

ABI

2

آبيتن

برادروار،عين برادر

ABITƏN

3

آتا

پدر،بزرگ،سرپرست

ATA

4

آتابي

مربي،معلم،اتابك

ATABƏy

5

آتاخان

خان بزرگ،خان پدر

ATAXAN

6

آتامان

تمثيل كننده ي پدر،پدرانه

ATAMAN

7

آتيللا،آتيلا

چابك سوار،تيزپا

ATILLA

8

آتيش

پرتاب،شليك

ATIŞ

9

آتيشماز

صلح دوست،بي طرف

ATIŞMAZ

10

آخار

جاري،روان،جهت دار

AXAR

11

آداي

نامزد،كانديد

ADAY

12

آذر

آتش

AZƏR

13

آراز

آراز.،قهرمان منصوب به طايفه آس

ARAZ

14

آرال

متوسط،نام كوه

ARAL

15

آرامان

سنبل پاكي

ARAMAN

16

آران

دشت نسبتا گرم و صاف

ARAN

17

آرتان

پر بركت،افزاينده

ARTAN

18

آرسالان

شير،مرد افكن

ARSALAN

19

آرغين

پاك شده،منزه

ARĞIN

20

آرمان

قابل جستجو

ARMAN

21

آشقين

آشقين،متلاطم،رد شونده،برتر

AŞQIN

22

آغ بي

سفيد بيك،مرد رو سفيد

AĞBƏY

23

آلاي

دسته،گروه

ALAY

24

آلپ

قوي،جسور،نام كوه

ALP

25

آلپ آسلان

شير قوي،شير جسور

ALPASLAN

26

آلپاي

تمثيل كننده دليري و زيبايي

ALPAY

27

آلپر

قهرمان جسور،دلاور،سلحشور

ALPƏR

28

آلتاي

نام سلسله جبال

ALTAY

29

آ لخان

خان سرخ،اسم خاص

ALXAN

30

آلقيش

تشويق،پيشواز

ALQIŞ

31

آلوو

آتش،شعله

ALOV

32

آليشان

آتش گيرنده،انس گيرنده

ALIŞAN

33

آوجي

شكارچي،صياد

AVCI

34

آيبك

سفيدرو،ماه رو

AYBƏK

35

آيتاي

مثل ماه،ماه وش

AYTAY

36

آيچين

براي ماه،چين ماه

AYÇIN

37

آيدين

روشن،پاك

AYDIN

38

آي دمير

پلاتين،فلز درخشان

AYDƏMIR

39

آيشين

ماهرو،نقره فام

AYŞIN

40

آيمان

ماه وش،تمثيل كننده ماه

AYMAN

41

آييق

بيدار،دورانديش،هشيار

AYIQ

42

آيسوي

پاكنژاد

AYSOY

43

آتروپات

اسم خاص

ATROPAT

44

آردا

يادگار

ARDA

45

آيتان

ماه صفت

AYTAN

46

آي دوغان

شاهين زيبا

AYDOĞAN

 

ADLAR

MƏNASI

TURKCƏ

47

آناج

مجرب،با تجربه

ANAC

 

 

 

 

48

ائديل

آسان،قابل حل

EDİL

49

ائل اوغلو

فرزند خلق،مردمي

ELOĞLU

50

ائل بان

صداي مردم

ELBAN

51

ائل بي

سرپرست مردم،بزرگ قوم

ELBƏY

52

ائل تن

پاره تن مردم

ELTƏN

53

ائل جان

جان مردم

ELCAN

54

ائلجه بير

دانا،دانشمند

ELCƏBİR

55

ائلچي

سفير،نماينده

ELÇİ

56

ائلچين

براي مردم، بخاطر مردم

ELÇİN

57

ائلخان

رهبر مردم

ELXAN

58

ائل داش

هم مليت،هم نژاد

ELDAŞ

59

ائلده تك

بي تا،بي مثل،دردانه خلق

ELDƏTƏK

60

ائل دنيز

درياي خلق

EIDƏNİZ

61

ائل سس

صداي مردم

ELSƏS

62

ائل سئور

مردم دوست،ملي

ELSEVƏR

63

ائل سئون

دوستدار مردم

EISEVƏN

64

ائل شن

شادي مردم،مردم شاد

ELŞƏN

65

ائميل

ساكت،آرام،بي آزار

EMİL

66

ائل مان

تمثيل كننده مردم

ELMAN

67

ائل يانار

مردم روشن ضمير،انسان دوست

ELYANAR

68

ائل يورد

سرزمين مردم،خانه مردم

ELYURD

69

 

 

 

70

ارن

مرد غيور و سلحشور

ƏRaN

71

ارول

قهرمان باش، انسان باش

ƏROL

72

اروستون

مرد برتر،والا مقام

ƏRÜSTÜN

73

ارجان

مردجانانه

ƏRCAN

74

ارخان

خان سلحشور

ƏRXAN

75

اركين

آزاد،مستقل

ƏRKIN

76

افراسياب

افراسياب،اسم خاص

ƏFRASIYAB

77

الدمير

آهن پنجه،قدرتمند

ƏLDaMIR

78

افشين

سردار،فرمانده

ƏFŞIN

79

ارسلان

مرد افكن،شكست ناپذير

ƏRSALAN

 

 

 

 

80

ايشيق

نور ،روشنايي،افق

IŞIQ

81

ايگيد

قهرمان،ساحشور

IGID

82

ايلديريم

تندر،آذرخش

ILDIRIM

83

ايلقار

عهد وپيمان

ILQAR

84

ايلكين

ائلين،نخستين

ILKIN

85

ايل ياز

بهار سال

ILYAZ

86

ايمراه

امير،رئيس،فرمانده

IMRAH

87

اينال

باور كردني،مورد باور

INAL

88

اينانج

عقيده،ايمان،باور

INANC

89

اوختاي

تيرمانند،تيروش،تيزپا

OXTAY

90

اودآلوو

آتش پاره،شعله آتش

ODALOV

91

اودمان

مثل آتش،تمثيل كننده آتش

ODMAN

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

92

اورهان

مناسب،اوغورخان

ORHAN

93

اوغوز

اسم خاص

OĞUZ

94

اووچو

شكارچي

OVÇU

95

اؤتگون

برتر،نافذ

ÖTGÜN

96

اؤزقان

هموطن

ÖZQAN

97

ازگور

مستقل،متكي به خود

ÖZGÜR

98

اوجال

سرافرازباش

UCAL

99

اوغور

پيروز،موفق

AĞÜR

100

اولدوز

ستاره

ULDUZ

101

اوزاي

روسفيد،سفيد بخت

ÜZAY

102

اوستون

برتر،غالب،پيروز

ÜSTÜN

103

باباخان

باباخان،خان بزرگ

BABAXAN

104

بابك

بابابي،خان خانان،بابك

BABƏK

105

باريش

صلح،دوستي

BARİŞ

106

باريشماز

سرسخت،محكم

BARİŞMAZ

107

باشقان

رئيس،صدر

BAŞQAN

108

بايات

نام طايفه اي از توركان/ثروتمند

BAYAT

109

بايدار

سر سلسله

BAYDAR

110

باييندير

نام يكي از قبايل توركان

BAYİNDİR

111

بكداش

عزيز/ارزشمند

BƏKTŞ

112

بيلگين

دانا/دانشمند

BİLGİN

113

بولود

ابر

BULUD

114

بوران

بوران/مه غليظ

BORAN

115

بوغاج

قدرتمند/قوي

BOĞAC

116

باتور

دلير/جسور

BATUR

117

جوماي

غرق در ماه

CUMAY

118

جوشور

هميشه متلاطم

COŞOR

119

جوشگون

جوشان

COÇĞUN

120

چاپار

پيك/فرستاده

ÇAPAR

121

چاپاي

چابك/چاپگر

ÇAPAY

122

چالار

سوزان/شبيه/تيز

ÇALAR

123

چووغون

چدن/كولاك

ÇOVĞUN

124

چئويك

چابك/زرنگ

ÇEVİK

125

چيريك

چابك/سرباز

ÇİRİK

126

چيلغين

واله/عاشق/شيفته

ÇİLĞİN

127

دالغين

متفكر/ژرف نگر

DALĞİN

128

دمير ال

پنجه آهنين/قوي

DƏMİRƏL

129

دومان

مه

DUMAN

130

دويغون

احساس كننده/فهيم

DUYĞUN

131

دومرول

اسم خاص

DOMROL

132

ديلك

آرزو/آمال

DİLƏK

133

دونوش

عطف

DÖNÜŞ

134

دؤنمز

قاطع/بران

DÖNMƏZ

135

فرخان

خان مقتدر/خان با فراست

FƏRXAN

136

گنج بي

جوانمرد/جوان بزرگ منش

CƏNCBƏY

137

گورسئل

سيل خروشان

GURSEL

138

گوناي

ماه خورشيد

GÜNAY

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

139

گووه ن

فخر/اعتماد/افتخار

GÜVƏN

140

هاكان

خان خانان/امپراطور

HAKAN

141

هاراي

فرياد/نعره

HARAY

142

هايدي

زرنگ/چابك/همصدا

HAYDI

143

لام

ساكت/آرام

LAM

144

نريمان

قدرتمند/نرمانند

NƏRİMAN

145

پاشا

خان،آقا

PAŞA

146

پولاد

فولاد

POLAD

147

قارا اووجو

صياد بزرگ

QARAOVCU

148

قارامان

قهرمان/مثل بزرگان

QARAMAN

149

قارتال

شاهين/عقاب

QARTAL

150

قافلان

پلنگ

QAFLAN

151

قاييم

محكم/استوار

QAYİM

152

قوتاز

گل سر

QOTAZ

153

قوچاق

قهرمان/هميشه شجاع

QOÇAQ

154

قوچ ار

دلير مرد/مرد شجاع

QOÇƏR

155

قورقود

ريش سفيد/بزرگ قبيله

QORQOD

156

قوشار

سازنده/اتصال دهنده

QOŞAR

157

قيزيل آسلان

شير طلائي

QİZİLASLAN

158

قيزيل باش

مو طلائي/رهبر

QİZİLBAŞ

159

قيلينج

خنجر/شمشير

QİLİNC

160

قيوراق

چابك/زرنگ

QİVRAQ

161

سابوتاي

اسم خاص

SABUTAY

162

ساداي

حساب شده/شمرده شده

SADAY

163

ساوالان

نام كوه/باج گير

SAVALAN

164

ساواش

جنگ/نبرد

SAVAŞ

165

سهند

نام كوه

SƏHƏND

166

سونار

تقديم كننده/معرف

SUNAR

167

سونقور

شاهين/عقاب

SONQOR

168

سيرداش

همراز/هم سر

SİRDAŞ

169

سيلديريم

سخت/محكم

SİLDİRİM

170

سؤنمز

روشن/هميشه سوزنده

SÖNMƏZ

171

سئون

دوست دارنده

SEVƏN

172

سئور

دوستار

SEVƏR

173

شاخار

هميشه آتش زن

ŞAXAR

174

شانلي

داراي اعتبار و مقام و منزلت

ŞANLİ

175

شن آي

ماه خندان/ماه شاد

ŞƏNAY

176

شن سس

خوش صدا

ŞƏNSƏS

177

شن ياز

بهار شاداب

ŞƏNYAZ

178

شونقار

شاهين/عقاب

ŞONQAR

179

تانيش

آشنا/فاميل

TANİŞ

180

تايماز

بي نظير/بي همتا

TAYMAZ

181

تايسيز

بي نظير،بي همتا

TAYSİZ

182

توراج

نام پرنده

TURAC

183

تورال

مجهول

TURAL

184

تورغاي

مرغ ماهي خوار

TURĞAY

185

توماج

تيماج/چرم دباغي شده

TUMAC

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

186

توغان

شاهين

TOĞAN

187

توغاي

ببر

TOĞAY

188

توغرول

طغرل

TOĞROL

189

توركاي

اسم مركب از ماه و تورك

TÜRKAY

190

تئلمان

مثل مو/ظريف

TELMAN

191

تئمو

آهن

TEMO

192

تئمو چين

آهنين/سرسخت

TEMOÇİN

193

تومر

مرد تمام/قهرمان

TÜMƏR

194

ووران

زننده/فاتح/پيروز

VURAN

195

وورغون

واله/شيفته/عاشق

VURĞUN

196

وولكان

آتشفشان

VULKAN

197

وارمان

پي برنده/دست يابنده

VARMAN

198

خاقان

خان بزرگ/امپراطور

XAQAN

199

خان آغا

مرد بزرگ

XANAĞA

200

خان دمير

آهن سخت/آهن آبديده

XANDƏMİR

201

خان سئور

خان دوست

XANSEVƏR

202

خزر

شمال/نام يكي از قبايل تورك

XƏZƏR

203

يارار

به درد بخور/شكافنده

YARAR

204

ياغمور

باران

YAĞMUR

205

يالچين

تخته سنگ/صخره

YALÇİN

206

يانار

سوزان/هميشه سوزنده

YANAR

207

ياووز

جسور/دلير/شجاع

YAVUZ

208

يورداغلو

فرزند ميهن/وطن پرست

YURDOĞLU

209

يوردچو

وليعهد/جانشين

YURDÇU

210

يوردمان

نشانگر ميهن

YURDMAN

211

ييلماز

شجاع/جسور/نترس

YİLMAZ

ياشاسين تورك ائللريميز آذربايجان

TAYMAZ(m.n)

 گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: aydin zenganli-nin yeni siirleri
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :